Regulamin zamieszczania Opinii w zakładce „Porozmawiajmy o Bielanach i Żoliborzu”na stronie internetowej www. tpw-zb.pl

I. Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Opinii w Zakładce „Porozmawiajmy o Bielanach i Żoliborzu” na stronie internetowej www.tpw-zb.pl.
2. Zakładka jest udostępniana Użytkownikom przez oddział stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Warszawy nr KRS 0000147743 z siedzibą plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa
3. Wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Zakładki oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących TPW Oddział Żoliborz-Bielany lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
4. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Użytkowników opinii w Zakładce odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Opnie należy przesłać na adres mailowy: opinie@tpw-zb.pl.
6. Przesłanie do publikacji opinii jest równoznaczne z:
a) potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
c) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację jego opinii w Zakładce, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie;
d) zawarciem przez Użytkownika z TPW Oddział Żoliborz-Bielany umowy o korzystanie z Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin zamieszczania Opinii w Zakładce „Porozmawiajmy o Bielanach i Żoliborzu”;
2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usługi na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz
b) korzysta z Usługi w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych oraz w celach niezwiązanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika i/lub innych osób lub/i jakichkolwiek towarów lub/i usług.
3. TPW Oddział Żoliborz-Bielany oznacza oddział stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Warszawy nr KRS 0000147743 z siedzibą plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa
4. Zakładka - oznacza portal internetowy prowadzony przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany na stronie internetowej www.tpw-zb.pl w zakładce - „Porozmawiajmy o Żoliborzu i Bielanach”.
5. Opinia - oznacza przesłaną przez Użytkownika, zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą w Zakładce przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany opinię na temat życia społecznego dzielnic m.st. Warszawy – Żoliborz i Bielany, a w szczególności w obszarze:
A. - Więzi osiedlowe i ruch obywatelski na Bielanach i Żoliborzu;
B. - Dostęp do służby zdrowia
C. – Kultura
D. – Inwestycje
E. – Komunikacja
F.- Edukacja
G. – Bezpieczeństwo
H. – Sport i rekreacja
I. – Mieszkalnictwo
J. – Tereny zielone
K. - Historia Żoliborza i Bielan.
6. Nick - oznacza oznaczenie Użytkownika, jakim posługuje się on dla oznaczenia autorstwa swojej Opinii, z zastrzeżeniem, że Nick ma być unikatowy, tj. nie może on być powieleniem już używanego Nick-u w Zakładce. Nick powinien być, co najmniej dwuwyrazowy, z tym, że jeden z wyrazów powinie oznaczać nazwę ulicy lub osiedla, w którym zamieszkuje Użytkownik, np. sąsiad ze Staffa.
6. Usługa - oznacza świadczoną przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany dla Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie, nieodpłatną usługę polegającą na możliwości zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania Opinii przesłanej przez Użytkownika do opublikowania w Zakładce.

III. Zasady korzystania z Usługi.

1. TPW Oddziała Żoliborz-Bielany” umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie jego Opinii w Zakładce;
2. Opinie Użytkowników rozpowszechniane są wraz z Nickiem Użytkownika.
3. Opinia Użytkownika zamieszczona zostanie pod warunkiem:
1. Zostanie przesłana na adres – opinie@tpw-zb.pl;
2. Zostanie opatrzona Nickiem;
3. Opinia dotyczy spraw społecznych dotyczących dzielnic m.st. Warszawa – Bielany i Żoliborz, w szczególności w obszarze:
A. - Więzi osiedlowe i ruch obywatelski na Bielanach i Żoliborzu;
B. - Dostęp do służby zdrowia
C. – Kultura
D. – Inwestycje
E. – Komunikacja
F.- Edukacja
G. – Bezpieczeństwo
H. – Sport i rekreacja
I. – Mieszkalnictwo
4. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Opinie przesyłane przez Użytkowników do publikacji w Zakładce powinny spełniać następujące warunki:
a) powinny dotyczyć wprost treści, o których mowa w rozdziale III, punkt 3 podpunkt 3 niniejszego Regulaminu.
b) powinny stanowić wypowiedzi merytoryczne, zrozumiałe, niezawierającego treści nasyconych emocjonalnie;
c) nie mogą zawierać treści wpływających niekorzystne na zachowanie innych Użytkowników Zakładki, w szczególności prowokujących lub nawołujących ich do zamieszczania poglądów agresywnych lub/i treści określonych w rozdziale V punkt 7 Regulaminu;
d) nie mogą zawierać treści dotyczących spraw personalnych
e) nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw autorskich;
f) nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci lub chorobie lub nieszczęśliwym wypadku danej osoby;
g) nie mogą zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika lub/i innych osób lub/i jakichkolwiek towarów lub/i usług;
i) nie mogą zawierać jakichkolwiek adresów internetowych lub łączy (odwołań, linków) do jakichkolwiek stron internetowych;
j) nie mogą zawierać danych osobowych, teleadresowych lub/i adresów mailowych;
k) ta sama Opinia nie może być zamieszczone przez Użytkownika wielokrotnie;
l) nie mogą zawierać treści stanowiących bezpośredni atak na innych Użytkowników Zakładki;
4. Opinia i Nick Użytkownika nie mogą przekraczać 2000 znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi);
5. Przesłana przez Użytkownika Opinia zostanie zamieszczona w Zakładce, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych;
6. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne;
7. TPW Oddział Żoliborz-Bielany nie ponosi odpowiedzialności za Opinie przesyłane przez Użytkowników, z tym, że Opinie niespełniające warunków niniejszego regulaminu nie będą publikowane i przechowywane w Zakładce.

IV. Warunki korzystania z Usługi.

1. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie Opinii w Zakładce jest możliwe po przesłaniu Opinii na adres mailowy opinie@tpw-zb.pl, zaopatrzeniu jej Nickiem oraz po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu;
2.Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie Opinii w Zakładce Użytkownika, który, zamiast NICK podaje swoje dane osobowe wymaga dokonania następujących czynności przez Użytkownika (wszystkie czynności muszą zostać dokonane łącznie):
a) zaakceptowania postanowień Regulaminu;
b) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usługi.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest TPW Oddział Żoliborz-Bielany.
4. TPW Oddział Żoliborz-Bielany informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi.
6. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych jest wyłącznie Użytkownik.
7. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia TPW Oddział Żoliborz-Bielany do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi.
8. Korzystanie z Usługi, a w szczególności przesłanie mailem Opinii zaopatrzonej danymi osobowymi, jest równoznaczne z:
a. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
b. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane są zgodne z prawdą;
c. upoważnieniem TPW Oddział Żoliborz-Bielany do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z Usługi;
d. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik zobowiązany jest do przesłania do zamieszczenia w Zakładce Opinii spełniających warunki określone w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany z tytułu zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany, przesłanej przez Użytkownika Opinii niespełniającej warunków określonych w Regulaminie.
3. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do treści zawartych w przesłanej do publikacji Opinii w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie Zakładce oraz bezpłatne czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do tych Opinii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) . Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Opinii oraz prawo do zezwalania na czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie tych Opinii przez inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
4. Korzystanie z Usługi, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Opinie Użytkownika nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do Opinii zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Zakładce.
5. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Opinii zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Zakładce, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
6. Użytkownik przesyła do opublikowania w Zakładce Opinie we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność, oznacza to w szczególności, że TPW Oddział Żoliborz-Bielany nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia Opinii Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
7. Użytkownik nie może zamieszczać w Zakładce Opinii i Nicków, które będą zawierały: treści sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, adresy internetowe lub łącza (odnośniki, linki) do jakichkolwiek stron internetowych, treści naruszające prawa TPW Oddział Żoliborz-Bielany i prawa osób trzecich, dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, stanowiące materiały informacyjne lub reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany z tytułu naruszenia przez Użytkownika niniejszych postanowień..
8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. Usunięcie Opinii Użytkownika z Zakładki jest możliwe poprzez wysłanie do TPW Oddział Żoliborz-Bielany odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usługi. Oświadczenie wskazane w punkcie poprzednim powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej opinie@tpw-zb.pl lub listowanie na adres pocztowy TPW Oddział Żoliborz-Bielany ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, 01-641 Warszawa. Usunięcie Opinii nastąpi, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa TPW Oddział Żoliborz-Bielany.

1. TPW Oddział Żoliborz-Bielany jest uprawniony do rezygnacji z prowadzenia Usługi w dowolnym czasie (zamknięcie Usługi);
2. TPW Oddział Żoliborz-Bielany nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Usługi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi nastąpiło z winy nieumyślnej;
3. TPW Oddział Żoliborz-Bielany nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie;
4. TPW Oddział Żoliborz-Bielany nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników i za Nicki Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane (w tym dane osobowe) lub/i informacje;
5. TPW Oddział Żoliborz-Bielany nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych;
6. TPW Oddział Żoliborz-Bielany zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych) i treści jego Opinii uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i treści uprawnionym osobom lub organom wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. TPW Oddział Żoliborz-Bielany zastrzega sobie prawo do zmian form i zakresu korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie, bez względu na miejsce zamieszkania Użytkownika. Wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy TPW Oddział Żoliborz-Bielany i Użytkownikiem podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
9. Wyłącznym źródłem zobowiązań TPW Oddział Żoliborz-Bielany jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. TPW Oddział Żoliborz-Bielany jest uprawniona do niepublikowania Opinii Użytkownika w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu;
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usługi;
c) w przypadku udostępnienia TPW Oddział Żoliborz-Bielany danych osobowych niezgodnych z prawdą;
d) w przypadku otrzymania przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze zamieszczonej, przechowywanej i rozpowszechnianej w Zakładce Opinii Użytkownika;
c) w przypadku rezygnacji ze świadczenia Usługi (zamknięcia Usługi);
11. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, TPW Oddział Żoliborz-Bielany usunie Opinię Użytkownika z Zakładki.
12. TPW Oddział Żoliborz-Bielany nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienia właściciela Nick-u zawartego w Opinii przez osoby trzecie.
13. TPW Oddział Żoliborz-Bielany informuje, że ze starannością przyjmuje i rozpatruje każdą otrzymaną przez TPW Oddział Żoliborz-Bielany wiadomość dotyczącą bezprawnego charakteru Opinii zamieszczonej i przechowywanej w Zakładce. Jednakże TPW Oddział Żoliborz-Bielany zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie bezprawnego charakteru Opinii jedynie ze zgłaszającymi posiadającymi interes prawny w takiej sprawie lub z ich pełnomocnikami (po wykazaniu przez pełnomocnika stosownego umocowania). TPW Oddział Żoliborz-Bielany informuje ponadto, że osoby przesyłające wiadomości dotyczące bezprawnego charakteru Opinii zamieszczonej i przechowywanej w Zakładce, powinny przed wysłaniem do TPW Oddział Żoliborz-Bielany takiej wiadomości sprawdzić i upewnić się, czy podniesione w niej zarzuty są zgodne z prawdą i czy są uzasadnione.

VII. Korespondencja.

1. TPW Oddział Żoliborz-Bielany kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez Użytkownika lub z którego otrzymała korespondencję od Użytkownika, a w przypadku Użytkownika.
2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi na adres mailowy opinie@tpw-zb.pl

VIII. Reklamacje.

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi na adres mailowy – opinie@tpw-zb.pl lub pocztą na adres TPW Oddział Żoliborz-Bielany ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, 01-641 Warszawa.
2. TPW Oddział Żoliborz-Bielany ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, 01-641 Warszawa rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. TPW Oddział Żoliborz-Bielany ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, 01-641 Warszawa poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, TPW Oddział Żoliborz-Bielany ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, 01-641 Warszawa o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3. Odpowiedź na reklamację TPW Oddział Żoliborz-Bielany ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, 01-641 Warszawa kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu.

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.tpw-zb.pl;
2. TPW Oddział Żoliborz-Bielany ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2, 01-641 Warszawa zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej www.tpw-zb.pl; (
3. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
5. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.