KOMISJA DS. MEDIÓW I PROMOCJI

Zadania:

1. wspieranie rozwoju samorządności, współpracę i partnerskie współdziałanie z samorządami terytorialnymi Stolicy, pomoc w organizacji jednostek samorządowych najniższego szczebla (jednostki pomocnicze);
2. wspomaganie rozwoju jednostek organizacyjnych Towarzystwa oraz więzi i współpracy między nimi;
3. kształtowanie pozytywnego wizerunku Warszawy oraz promowanie jej w kraju i za granicą;
4. nawiązanie współpracy z analogicznymi stowarzyszeniami i organizacjami w innych stolicach, szczególnie w stolicach państw Unii Europejskiej;
5. czynne uczestniczenie w opiniowaniu projektów miejskich, gminnych i dzielnicowych dokumentów z zakresu strategii i studiów rozwoju oraz planów zagospodarowania, m.in. przez organizowanie publicznych dyskusji.

KOMISJA EKOLOGICZNA

Zadania:

1. dbałość o piękno, czystość i estetykę miasta oraz inicjowanie planów i projektów rozwoju akceptowalnych społecznie i zgodnych z zasadami ekologii;
2. prowadzenie szeroko pojętej edukacji mieszkańców Bielan i Żoliborza w zakresie ochrony środowiska;
3. propagowanie życzliwości w stosunkach międzyludzkich oraz dobrych obyczajów;
4. prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży zarówno w zakresie wiedzy o mieście i jego problemach, w tym dotyczących ochrony zasobów przyrodniczych;
5. czynne uczestniczenie w opiniowaniu projektów miejskich, gminnych i dzielnicowych dokumentów z zakresu strategii i studiów rozwoju oraz planów zagospodarowania, m.in. przez organizowanie publicznych dyskusji.

KOMISJA HISTORYCZNA

Zadania:

1. upowszechnianie wśród mieszkańców Stolicy oraz poza nią wiedzy o Warszawie dawnej, współczesnej oraz o zamierzeniach i planach na przyszłość,
2. chronienie wszelkich postaci dziedzictwa kulturowego Warszawy, jej zabytków materialnych i dóbr oraz zabytków niematerialnych, w tym nazw ulic, placów, dzielnic i charakterystycznych obiektów,
3. prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży zarówno w zakresie wiedzy o mieście i jego problemach, jak też ogólnej kultury i współżycia społecznego,
4. oddziaływanie na rozwój kultury i obyczajowości warszawskiej oraz inicjowanie przedsięwzięć i imprez nawiązujących do 700-letniej tradycji miasta,
5. czynne uczestniczenie w opiniowaniu projektów miejskich, gminnych i dzielnicowych dokumentów z zakresu strategii i studiów rozwoju oraz planów zagospodarowania, m.in. przez organizowanie publicznych dyskusji.

KOMISJA TURYSTYCZNA

Zadania:

1. promocja Bielan i Żoliborza, jako dzielnic Warszawy atrakcyjnych turystycznie;
2. upowszechnianie wiedzy krajoznawczej o Żoliborzy i Bielanach, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw pro turystycznych;
3. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi w zakresie inicjowania projektów turystycznych;
4. wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki w różnych środowiskach, w tym młodzieży szkolnej;
5. czynne uczestniczenie w opiniowaniu projektów miejskich, gminnych i dzielnicowych dokumentów z zakresu strategii i studiów rozwoju oraz planów zagospodarowania, m.in. przez organizowanie publicznych dyskusji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.